Du er her: Forside Tekstbase Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589) Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589), Side: 100 (114 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 100 af 164 sider (Side 114 i forlægget)

Hans Christensen Sthen: En liden Vandrebog (ca. 1589)
Document Buttons
Det all Verden fuld aff Dieffle vaar, Oc vilde oss slæt opsluge, Dem frycte wi icke ved et Haar, Thi Gud kand dem det forbiude. Er Verdsens Første vred, Vil oss sencke ned, Hand kand dog intet, Christus haffuer hannem fanget, Et Guds Ord kand hannem binde. Det samme Ord de lade vel staa, Oc der til Wtack haffue, Thi Gud vil selffuer hoss oss gaa, Alt met sin Aand oc Naade, Tage de bort vort Liff, Gods, Ære, Børn oc Viff, Wi passe ey der paa, De kunde ey meere faa, Guds Rige wi dog beholde.
En Bøn til Christum
ALleene til dig HErre IEsu Christ, Staar all mit Haab paa Iorden, Ieg veed du est min Trøster vist, Du est min Frelser vorden: Fra Verdsens første tid ey kom, Et Menniske paa Iorden saa from, Der i min Nød kunde hielpe mig, Ieg raaber til dig, Til dig mit Hierte fortrøster sig. Min Synd er stor oc gantske suar, Der aff er Sorgen mine, O HErre giør mig fra dem klar, Alt for din død oc pijne. Oc sige det til din Fader god,