Du er her: Forside Tekstbase Kogebog (1616) Kogebog (1616), Side: 20 (bl. b2v i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 20 af 80 sider (Side bl. b2v i forlægget)

Document Buttons
At Køckersken eller Kocken skal være reenfærdig/ oc holde sine Potter/ Gryder/ Kedle/ Pander/ oc andet rædskab/ altid reenlig/ giøris her intet behoff at omtale/ huer veed vel saadant selff: Thi om nogen Mad rædis oc kogis vdi en skiden Gryde eller Potte/ om det vaar icke end andet end en Søbekaal/ da faar den strax en skiden oc ond smag der aff. Eller om mand seer en skiden Kockedreng eller Pige/ tæncker huorledis den omgaar met Maden/ rører der vdi/ falder vel skarn aff Ermer i Gryden hand rører i/ etcetera da faar mand gierne en leede oc keedsommelighed til hans Mad/ derfor bør alting her at være reenligt/ giffue skarnet/ Haar oc diszlige paa eet Fad/ oc beholde det selff: Men den reene Mad paa et andet/ at frembære for got Folck.
Saltmad/ røget Flesk/ Kiød/ Tunge/ Faarekrop/ Gaasekrop at koge/ veed vel huer/ der om ville wi intet skriffue.
VI.
Kaal at koge.
DEr om megit at skriffue/ giøris icke i behoff/ det veed huer Bondequinde/ Oc offte skal mand hoss en Bonde