Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Poul Nielsen Hingelberg (1576) Udgavens indledning
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Udgavens indledning

Jørgen Larsens indledning fra UJDS' faksimileudgave, Kbh. 1995

Indledning

Dette bind rummer det femte af de i faksimile udgivne vokabularier. Der findes kun to eksemplarer af originalen og næppe nok det. Lauritz Nielsen havde kendskab til tre i 1930 (jf. hans »Dansk Bibliografi [1482-1600]« no. 587). Eksemplaret i Dresden er, ifølge Sächsische Landesbibliotheks oplysning, gået til grunde under krigsbegivenhederne i 1945. De to andre eksemplarer, henholdsvis i Det kgl. Bibliotek i København og Kungl. Biblioteket i Stockholm, tilhørte begge Den Hielmstierne-Rosencroneske Samling, som i 1807 blev testamenteret til Det kgl. Bibliotek af Hielmstiernes svigersøn.
   Det eksemplar, der beror på Det kgl. Bibliotek, ligger til grund for denne faksimileudgave. Det består af 112 folierede blade i 12° og er udgået fra Mads Vingaards bogtrykkeri i København den 16. april 1576. Af skriftttyper er benyttet antikva og schwabacher. På titelbladet findes et bogtrykkermærke. Allerbagest i bogen har Mads Vingaard anbragt et træsnit, som tilhører en serie af religiøse motiver, og som her – i den encyklopædiske realordbog kan motiveres med beskrivelsen Kristusbarnet og Verdensaltet.
   På dansk kan bogens titel gengives omtrent således: ordbog over en samling emne ordnede benævnelser, opstillet i den naturlige orden, oversat fra svensk til støtte for disciplenes naturlige evner og forsynet med danske oversættelser. Med nid og omhu besørget.
   Takket være en nylig restaurering af ordbogen på Det kgl. Bibliotek er det lykkedes at opnå et smukkere og mere tilfredsstillende resultat, end hvis man skulle have affotografere  den tidligere meget stramt indbundne bog, hvor visse partier af venstresiderne ville være gået tabt ved proceduren.
   Som den første af århundredets nordiske latinordbøger, der bekender sig til et fremmed forlæg, har vi her at gøre med en omplantning af et tilsvarende velkendt og veltjent svensk arbejde: Variarum rerum vocabula cum Sueca interpretatione, Stockholm l 538, som blev udgivet igen i Rostock 1574.
   Hvilken af disse udgaver, der ligger til grund for den danske 1576 udgave, kan diskuteres. Ifølge Collijn (1925 s. 9-10) er det udgaven fra l538. Han sammenligner den danske udgave med denne og den tredje svenske udgave fra 1579, der forelå i en omredigeret udgave. Når man tager de små oplag og skolebøgers forgængelighed i betragtning, er det dog mest nærliggende, at det er Rostock-udgaven 1574, der er forlægget.
   Da bogen udkom i København i 1576, fremtrådte den, som man vil se, uden angivelse af bearbejderens navn. Først da man i 1603 katalogiserede den i 160l af bibliofilen Anders Lemvig til Universitetsbiblioteket i København testamenterede bogsamling, fremkom katalogisator med følgende oplysning: Vocabularium Pavli Nicolai Hingelborgensis. Hafniae l576 in 8°. Det her angivne oversætternavn er i overensstemmelse med initialerne P: N: H:, der følger det latinske digt bagest i bogen. Det må formodes, at formuleringen skyldes katalogisatorens personlige kendskab til denne skolebog, der ellers ikke røber noget om sit ophav.
   Da arkivar J.J. Weber senere katalogiserede Den Hielmstierne-Rosencroneske Samling (1782-85), gjorde han på fribladet i Det kgl. Biblioteks eksemplar et notat, hvori han henviser til det ovenfor citerede af Catalogus Bibliothecae Lymvicianae. Dette katalog findes i Rigsarkivet.
   Af de to eksemplarer Det kgl. Bibliotek overtog i 1807, har man i 1923 overladt Kungliga Biblioteket i Stockholm det ukomplette eksemplar. I dette manglede de første 12 blade. Dem har man suppleret med fotostater, så at eksemplaret i Stockholm i dag har sin fulde brugsværdi som forskningsobjekt.

Til hurtig orientering om bogens indhold følger her en oversigt på dansk over de rubrikker, som i bogen kun fremtræder som latinske overskrifter.

l. Om Gud, himmelen og tiderne     blad 1
2. Om mennesket     5
3. Om særlige kendetegn på legemet     12
4. Om barnefødsel     14
5. Om slægtskab     14
6. Om slægtskab ved giftermål     15
7. Betegnelser for gejstlige, hvoraf mange er nyere (nuper, dvs. ikke antikke)     17
8. Betegnelser for verdslige (civilpersoner etc.)     18
9. Betegnelser for kunstnere     20
10. Håndværkere     20
11. Om sygestue (sygdomsnavne)     23
12. Om klædedragt     27
13. Om farver     33
14. Om smag     34
15. Om lugt     35
16. Om lyd     35
17. Om det følelige     36
18. Om huset og dets indretning         36
19. Om trapper og tag     39
20. Om stuen     40
21. Om køkkenet     41
22. Om bordservice     43
23. Om drikkekar     44
24. Om madvarer     44
25. Om bagerens hus     47
26. Om (vin-)kælderen     49
27. Om badet     50
28. Om vandkarrene     51
29. Om sovekammeret    52
30. Om vellugtende urter        53
31. Om biblioteket    54
32. Om leg og spil    57
33. Om vævning        58
34. Om våben    59
35. Om stalden    61
36. Om byen    62
37. Om kirken    64
38. Om forskelige håndværkerredskaber    66
39. Om landskabet    68
40. Om kornhøsten    71
41. Om landbrugsredskaber    73
42. Om væskers mål    74
43. Om kornmål        77
44. Om længdemål     79
45. Om vægt    80
46. Om møntvæsen    81
47. Om musikinstrumenter    83
48. Om vægte    84
49. Om ure    84
50. Om forbrydelse og straf    85
51. Om nautiske instrumenter    86
52. Om metaller    88
53. Om ædelstene    89
54. Om dyr (dvs. pattedyr og vilde dyr)    89
55. Krybdurs og insekters navne    92
56. Om fugle     94
57. Om fisk    96
58. Om træer    98
59. Om planter    100
60. Nogle adjektiver    103

Som afslutning på ordbogen aftrykkes et digt  »Ad lectores« (dvs. Til brugerne). Dernæst ses de fortsat gådefulde initialer P: N: H: og en kort efterskrift på dansk.
Det latinske digt er en formaning til den danske ungdom og kan på dansk læses omtrent således:

Jeg beder dig, o ædle danske ungdom, våg op!
Fat om de honningsøde bægre
fyldt med ambrosia og nektar.
Hvorhen du vender dig er duggen stjernestrøet.
Du har et vågent sind, fornem din styrke,
kald frem, hvad unge år skal bringe dig
af sprogkundskabens sædekorn.
Tæl dine sejre, gør dig klart,
hvor du nu står, med hvad du virke vil.
Tøv ikke! Thi med ringe møje,
når gang på gang du bruger denne bog,
da vil dit syn på lærdom gavnes,
og bogens verden åbne sig for dig.

Bogen fremtræder ved grundigere betragtning som et bestillingsarbejde. Den troskyldige danske efterskrift, som gerne kunne forbedres med et skilletegn efter Suenske, tyder såvel som anonymiteten på en ydmyg holdning til det præsterede. Lokaliseringen Hingelborgensis synes heller ikke at åbne mulighed for et identificere oversætteren. Han har rimeligvis været hører ved en latinskole, vel snarest i et af de gamle landskaber østensunds.

Et par henvisninger
Andersson, Aksel (1890). Variarum rerum vocabula cum Sueca interpretatione ... Sthm. 1538. 108 bl. 8°. – Udg. efter det eneste kendte eksemplar (Sthm., Kungl. biblioteket). I. Täkst. Upps. 1890. – Udgaven blev ikke afsluttet; materiale i Upps. universitetsbibliotek.
(Variarum rerum vocabula 1574) – Optrykt Rostock 1574. 100 bl. 8° – dette optryk kan formodes at ligge til grund for oversættelsen til dansk 1576. Senere udgaver (1579-1630) kan jo ikke komme i betragtning.
Collijn (l 925). Variarum rerum vocabula ... Sthm. 1579. – Ovennævnte bog i faksimile af 3. oplag. Med efterskrift og bibliografi. I serien: Faksimileupplagor av äldre svenska tryck. VI. Sthm. 1925.

Jørgen Larsen