Du er her: Forside Tekstbase Poul Helgesen: Skibykrøniken (ca. 1534) Poul Helgesen: Skibykrøniken (ca. 1534), Side: 2 (54 i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 2 af 97 sider (Side 54 i forlægget)

Poul Helgesen: Skibykrøniken (ca. 1534) - LATIN Poul Helgesen: Skibykrøniken (ca. 1534) - OVERSÆTTELSE
Document Buttons

regnis, quod ex subiecta genealogia luce clarius deprehendi potest.

Chanutus enim, post Haraldum fratrem ceteris fratribus etate grandior, vxorem duxit filiam comitis Flandrie, ex qua filium vnum nomine Carolum, duasque filias Ceciliam et Ingridim genuit. Carolus iste, factus postea Flandrie Comes hereditario iure, creditur pater fuisse multorum ac magnorum principum, inter quos plerique non tam ditionis, quam nominis fuerant heredes, ab hoc Carolo frequenter Caroli nuncupati. Ingrid uero iunior filia nupsit cuidam domino Folckoni, uiro in Suetia nobilissimo, cui genuit Benedictum quendam, patrem Magni Manneskiold, a quo ex Ingrid Wlffue genitus est nobilissimus quidam dux Birgerus cognomento Ierll. Hic igitur, quarto gradu distans a beato Chanuto rege et martyre, factus est pater (vt uidebitur) duorum regum, Waldemari ac Magni Ladelaas.

Ericus uero bonus (de quo paulo antea) genuit Chanutum ducem ac sanctum martyrem, patrem Waldemari primi Danorum regis, cuius filia Rykissa nomine nupsit Erico regi Suecorum filio Chanuti, filij Sancti Erici regis et martyris, genuitque eidem Ericum regem ex re cognomento blesum, qui absque liberis mortuus est, et Ingeburgem filiam. Hec filia, linea quarta distans ab Erico bono, ducta est uxor a duce Birgero Ierll, totidem gradibus a Sancto Chanuto martyre Erici boni fratre distante, genuitque duos reges Waldemarum et Magnum Ladelaas.

Porro Waldemarus duxit uxorem filiam regis Danorum Sophiam nomine, cuius pater Ericus, Waldemari regis (qui Danis legem scripsit ac in ordinem

Riger, saaledes som det klarere end Dagen vil fremgaa af nedenstaaende Ættavle.

Knud, der efter sin Broder Haralds Død var den ældste af Brødrene, ægtede nemlig Greven af Flanderns Datter og avlede med hende en Søn ved Navn Karl og to Døtre, Cecilie og Ingrid. Denne Karl, som senere ifølge sin Arveret blev Greve af Flandern, anses for at være Stamfader til mange store Fyrster, af hvilke de fleste dog ikke saa meget have været Arvinger til hans Land som til hans Navn, idet de efter denne Karl hyppig have faaet Navnet Karl. Ingrid derimod, den yngste af Døtrene, ægtede en Ridder ved Navn Folke, en meget fornem Mand i Sverig, hvem hun fødte en Søn ved Navn Bengt, Fader til Magnus Maaneskjold, der atter ved sin Hustru, Ingrid Ulve, blev Fader til en meget berømt Hertug, Birger med Tilnavnet Jarl. Denne, der saaledes i fjerde Linje nedstammede fra hellig Knud Konge og Martyr, blev atter (som det vil ses af, det følgende) Fader til to Konger, Valdemar og Magnus Ladelaas.

Erik Ejegod derimod (om hvem lidt ovenfor er talt) avlede hellig Knud Hertug og Martyr, Fader til Valdemar den første, de Danskes Konge, hvis Datter Regitse ægtede de Svenskes Konge Erik, Søn af Knud og Sønnesøn af hellig Erik Konge og Martyr, og hun fødte ham Kong Erik, der af en Naturfejl fik Tilnavnet Læspe og som døde uden Børn, samt en Datter Ingeborg. Denne Datter, der i fjerde Linje nedstammede fra Erik Ejegod, ægtede Hertug Birger Jarl, der i lige saa mange Led nedstammede fra hellig Knud Martyr, Erik Ejegods Broder, og han avlede med hende de to Konger, Valdemar og Magnus Ladelaas.

Fremdeles ægtede denne Valdemar Danekongens Datter Sofie, hvis Fader Erik, Søn af Kong Valdemar (som skrev og ordnede Loven for de Danske),