Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Christiern Pedersen (1510) Udgavens indledning
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Udgavens indledning

Inger Bom og Niels Haastrups indledning fra UJDS' faksimileudgave, Kbh. 1973

 

Indledning

Denne faksimileudgave af Chr. Pedersen: Vocabularium ad usum dacorum, 1510, er 1. bind af en påtænkt række bestående af vore til nutiden bevarede vokabularietekster fra det 16. århundrede.
Det er følgende: 


[Chr. Pedersen:] Vocabularium ad usum dacorum. Paris 1510. 8°. Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi [1482-1600]. 1919-33. Nr. 216. (Latinsk-dansk, alfabetisk ordnet).

Henr. Smith: Hortulus synonymorum. Kbh. 1520. 4°. LN 253. (Latinske synonymrækker med danske opslagsord).

Jon Tursen: Vocabularius rerum. Kbh. 1561. 8°. LN 1598. (Latinsk-dansk, sagligt ordnet).
Henr. Smith: Libellus vocum latinarum cum interpretatione danica. Kbh. 1563. 8°. LN 1506. (Latinsk-dansk, sagligt ordnet).

Vocabulorum variorum expositio atqve collectio ex lingua svetica, ved P[oul] N[ielsen] H[ingelborgensis?; jf. Bibliotheca Danica IV. 1902. Sp. 22]. Kbh. 1576. 12°. LN 587. (Latinsk-dansk, sagligt ordnet).

Mads Pors: De nomendaturis romanis. Frankfurt a. M. 1594. 8°. LN 1339. (Latinsk-dansk, sagligt ordnet).

I øvrigt vides ingen flere danske vokabularier at have set dagens lys i det 16. arhundrede (jf. Bibliotheca Danica IV. 1902. Sp. 22).
Det er planen at udsende disse 6 bøger som faksimileudgaver, og sideløbende hermed at udgive kommentarer til hver bog og til slut en samlet ordfortegnelse til alle disse ordbøger. I kommentarerne vil der blive taget tilbørligt hensyn til evt. senere optryk (alle: fra 16. årh.) af de nævnte vokabularier, saledes til optrykkene 1514 (Köln) og 1518 (Leipzig) af Chr. Pedersens bog.

Nærværende udgave er fremstillet med benyttelse af alle 5 bevarede eksemplarer af Chr. Pedersens Vocabularium ad usum dacorum fra 1510, dvs. et eksemplar i Det kongelige Bibliotek i København (LN 216), et i Universitetsbiblioteket i Lund (Paleot. Da. (1510)), et i Universitetsbiblioteket i Uppsala (Danica vet. 129), et i Deichmanske Bibliotek i Oslo (Katal. 1850 s. 343: i nyt katalog (under trykning): nr. 3651), og et i British Museum i London (C 24, e. 26: teksten i dette eksemplar er udgiverne bekendt gennem en mikrofilm). Jf. Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1550. 1919. Nr, 216.
   Ved valg af grundlag for fotografering haf side for side tydeligheds- og læsbarhedshensynet været afgørende. Der er ikke konstateret egentlige afvigelser i teksten mellem de forskellige eksemplarer.
   Det kongelige Biblioteks eksemplar har fungeret som hovedeksemplar, dels fordi det af de for udgiverne praktisk tilgængelige eksemplarer har det reneste papir og derfor er bedst egnet til fotografisk gengivelse, dels fordi det tidligt i arbejdet med teksten blev lagt til grund ved fremstilling af det seddelmateriale som benyttes til udarbejdelsen af kommentaren.
   Når forholdsvis mange sider i nærværende udgave er hentet fra andre eksemplarer skyldes det 1) at Kbh. mangler en del blade (her skal specielt nævnes trykfejlslisten som kun findes i British Museums eksemplar), 2) at Kbh. har mange svage, utydelige steder (satsen har formodentlig været noget slidt da dette eksemplar blev fremstillet), og at 3) der i Kbh. findes en del generende brugsspor i form af pletter og blækrettelser og -streger.
   Endvidere skal bemærkes at eksemplaret fra Oslo (som i øvrigt har en meget klar og tydelig sats) måtte bruges med stor tilbageholdenhed på grund af den gamle stive indbinding. Uppsala-eksemplaret er i det hele meget smudsigt. Eksemplaret fra Lund er stærkt beskaret ved senere indbinding, hvorfor man i flere tilfælde har måttet indsætte klummetitel fra Kbh. når Lund. valgtes til reproduktionsgrundlag; dette er sket på de sider som i følgende liste er forsynet med *.
 
Følgende sider er hentet fra Kbh.:
1r--2v, 3v-4r, 5r, 7r, 8r-v, 9v-11r, 12r-16r, 17r-27r; 28r, 29v , 31v-33r, 34v, 35v-36r, 37v-40v, 41v-45r, 46r-47r, 48r-v,  51r-52r, 53v-54v, 57r, 58v-60r, 61v, 62v-64v, 73v-74r, 77v-78r, 79r-84r, 85r-88r, 89v-90v, 91v-92r, 93v, 95r, 97v-98r, 100r, 101v-102r, 104r-105r, 107v-108r, 111v-112r, 113v-120r, 121r-127r, 128r-136r, 137, 138v-149r, 150v-152r, 153v, 154v-157r, 163r-166r, 170v-174r, 175f, 179v-186r, 187r-189r, 190v, 191v-196v.

Følgende sider er hentet fra Lund.:
*4v, *6r-v*, *7v, *11v, *16v, 27v, 28v-29r, 30r, 35r, 36v, 37r, 45v, 47v, 49f-v, 50v, *52v-53r* , 55r-v, 60v-61v, 62r, 65r-73r, *75v-76v*, 77r, 78v, 84v, 88v-89r, 91r, 92v-93r, 98v-99v, 100v-101r, 102v-103v, 105v-107, *108v, 109r-110r, 127v, 136v-137r, 149v, 152v-153r, 154r, 157v-162v, 166v-170r, 174v, 175v-179r, 186v, 189v-190r, 191r.

Følgende sider er hentet fra Upps.:
9r, 30v-31r, 33v-34r, 41r, 56r, 74v-75r, 95v-96r, 110v-111r, 120v, 138r, 150r: desuden initialen på s. 40v.

Følgende sider er hentet fra Oslo.:
3r, 5v, 50r, 56v, 57v-58r, 96v-97r, 112v-113f.

Følgende sider er hentet fra London.:
197r-200v.

Udgiverne takker Det kongelige Bibliotek i København, Universitetsbiblioteket i Lund, Universitetsbiblioteket i Uppsala samt Deichmanske Bibliotek i Oslo for såvel beredvilligt udlån af deres eksemplarer som tilladelse til at udnytte disse ved udgivelsen, ligesom vi takker British Museum i London for tilladelse til at medtage den unikke trykfejlsliste.
   Vi retter desuden en ærbødig tak til Statens humanistiske Forskningsråd, der har bekostet fremstillingen, samt til Universitets-Jubilæets danske Samfund, og Institut for nordisk Filologi, der begge har optaget udgaven i deres skriftserier.


København, i november 1972
Inger Bom
Niels Haastrup

Summary

This edition is a reprint constituting the first number of a series of Danish Sixteenth Century Vocabularies. Parallel to this series are planned a commentary and a complete word list.
   The edition has been composed with the use of all copies preserved of Chr. Pedersen's Vocabularium, but in such a way that the copy in The Royal Library of Copenhagen has been the master copy. Cp. Lauritz Nielsen: Dansk Bibliograti 1482-1550 1919. No. 216.
   The editors offer their thanks to the libraries for permission to use their copies for the edition. The unique list of misprints has been induded by courtesy of the Trustees ofthe British Museum.